#
4

20 Dakika Sakin ve Rahat

Vieyetnamlı Budist rahip ve aktivisti Thich Nhat Hanh'a ait bir meditasyon...